Regulamin

Regulamin serwisu komputerowego KindKomp

1. Serwis nie odpowiada za dane zgromadzone na dostarczonych nośnikach.

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu do i z serwisu wykonywanego przez klienta.

3. Odpowiedzialność materialna serwisu za uszkodzenia sprzętu powstałe w trakcie transportu i naprawy jest ograniczona do wartości uszkodzonego sprzętu.

4. Pokwitowanie serwisowe jest jedynym dokumentem pozwalającym na odbiór sprzętu z serwisu i musi ono zostać zwrócone wystawcy przy odbiorze. W przypadku zagubienia pokwitowania konieczne będzie wylegitymowanie odbiorcy sprzętu dowodem osobistym.

5. Klient może odstąpić od naprawy, bez ponoszenia żadnych kosztów, w tym kosztów diagnostyki i interwencji „pogotowia komputerowego”, jeśli diagnoza wykaże, że koszt naprawy przekroczyłby aktualną rynkową wartość naprawionego sprzętu. Warunkiem jest rezygnacja z naprawy bezpośrednio po diagnozie, a przed rozpoczęciem naprawy.

6. W przypadku odstąpienia przez klienta od naprawy, w sytuacji innej niż opisana w pkt 5., serwis może naliczyć opłaty według cennika, za usługi wykonane do momentu rezygnacji.

7. Maksymalny czas naprawy wynosi 14 dni roboczych. W przypadku niewywiązania się przez serwis z tego terminu, klient może odstąpić od naprawy, nie ponosząc żadnych kosztów, powstałych w związku z tą konkretną naprawą. Jeśli w ramach tego samego zlecenia, zostały wykonane inne naprawy lub usługi, odpłatność za nie pozostaje bez zmian.

8. Na wykonane naprawy serwis udziela 6-miesięcznej gwarancji, o ile nie wskazano inaczej w protokole wydania. Gwarancja ta obejmuje poprawność wykonania usługi serwisowej.

9. Okres i warunki gwarancji udzielanej na podzespoły i części użyte do naprawy uzależniony jest od producenta lub dostawcy części.

10. Gwarancją nie jest objęte oprogramowanie, ani jego konfiguracja, a także zarchiwizowane dane.

11. Interwencja gwarancyjna obejmuje również transport sprzętu do i z serwisu oraz ponowną instalację sprzętu u klienta, na koszt serwisu, o ile usługa objęta gwarancją była wykonana w takim samym zakresie.

12. W przypadku stwierdzenia bezzasadnego roszczenia gwarancyjnego, klient pokrywa koszty interwencji wg cennika, jeśli takie powstały w toku postępowania reklamacyjnego, zaś kontynuacja naprawy zależy od woli klienta i jest odpłatna.

13. Klient oddając sprzęt do serwisu oświadcza, że wszelkie dane i programy zgromadzone na przekazanych nośnikach są jego własnością, lub posiada ważną licencję na ich użytkowanie.

14. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zlecenia. Dane te nie będą udostępniane osobom trzecim, podwykonawcom ani innym podmiotom bez zgody klienta.